Fyzioterra

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Mobilizace či manipulace kloubů je fyzioterapeutická metoda, která má za cíl, navrátit klouby do správné, neutrální polohy. Každý kloub je tvořen minimálně dvěma kostmi a tyto kosti u sebe drží nejen kloubní vazy, ale i šlachy svalů, které se k těmto kostem upínají. Vazy i šlachy mají v klidu i při práci určité napětí a tzv. kloubní vůli. Kloubní vůle je malá vzdálenost mezi kostmi tvořícími kloub a tato vzdálenost zajišťuje možnost pohybu v kloubu. Pokud ale dojde k nerovnováze sil a některé svaly pracují více a jiné méně, důsledkem může být, že tento kloub vychýlí z neutrální polohy, čímž dojde k omezení kloubní vůle a k tzv. blokádě kloubu. Blokády mohou vzniknout několika způsoby, např.: úrazem, dlouhodobým jednostranným zatížením, vadným držením těla,…

Z klinického vyšetření fyzioterapeut zjistí kde a jakým směrem je kloub vychýlen a jemným tlakem v určitém směru dokáže kloub vrátit do správné polohy. Kloubní vůle je k každém kloubu jiná a je proto třeba ji respektovat. Každé správné manipulaci k kloubem by mělo předcházet především vyšetření a následně nejprve uvolnění měkkých tkání nad daným zablokovaným segmentem. Je to z toho důvodu, že nejen samotné uvolnění svalů může blokádu uvolnit, ale pokud se měkké tkáně neuvolní, blokáda se bude vracet. V žádném případě nesmí být pro mobilizace či manipulace používána velká síla.

Trakce

Trakce je velmi účinná a přesto šetrná forma mobilizace. Trakcí se rozumí jemné odtažení obratlových těl od sebe, čím se uvolní napětí meziobratlových vazů a šlach a páteř se tak sama vrátí do správné polohy. Trakci lze provádět ručně nebo za pomoci trakčního stolu.

Po mobilizaci by měla následovat edukace klienta, jak cvičit, čemu se vyvarovat, aby se blokáda nevracela a konkrétními cviky tělo tzv. “zastabilizovat”. Pokud tomu tak nebude, blokády se budou neustále vracet!

Jakákoliv forma mobilizace či manipulace by měla být bezbolestná!!!

Nevýhoda opakovaných mobilizací kloubů!

Pokud se blokádu stále nedaří odstranit, je potíž pravděpodobně v jiném segmentu. Blokády na sebe velmi často navazují a mohou se vyskytovat a souviset se segmentem na úplně druhé straně těla.

Kloubní vazy, šlachy stejně jako všechny “materiály” v těle mají svou elasticitu, napětí a tuhost. Pokud budeme opakovaně a neustále trvat na odblokování jednoho segmentu, měkké tkáně se postupem času “opotřebí, vytahají” a tím se segment páteře či jiný kloub stane nestabilním a tělo na to zareaguje blokádou segmentu nad nebo pod ním. Tudíž je potřeba se vyvarovat opakovaným mobilizacím či manipulacím, jelikož to nejen nenese žádný účinek, ale naopak to tělu škodí a je to velmi nebezpečné!

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem, LEWITT, K.; Manipulační líčba v myoskeletární medicíně. 5., přepracované vydání. Praha” Sdělovací technika spol. s r.o., 2003

Škola zad

Škola zad nejčastěji vychází z vyšetření Nachemsona o vztahu mezi zatížením meziobratlových disků a držením těla, na základě čehož si za hlavní cíl klade ovlivnění držení těla a pohybového chování. Snahou je vyloučit v běžném denním životě především taková držení těla a vykonávání takových pohybů, které způsobují vysoké zatížení meziobratlových disků. Škola zad představuje didaktické postupy, cílené především na prevenci, ale i terapii.

 

Autor: Bc. Olga Stránská, Fyzioterra s.r.o.

Léčebné postupy podle metody Ludmily Mojžíšové

Metoda je zaměřena na léčbu funkční ženské sterility a bolestivé menstruace. Tyto léčebné postupy jsou ale velmi dobře aplikovatelné i při léčbě bolestí zad, poruch osového systému – skolióza.

Léčebný prostředek představuje pohybové ovlivnění bederní páteře, kosti křížové, kostrče, pánve a svalů a jejich vzájemné polohy. Tímto způsobem se pak prostřednictvím vegetativního nervového systému působí na ženské pohlavní orgány. A to cestou zlepšení jejich cévního zásobení nebo zkvalitňováním svalové a pojivové tkáně. Princip spočívá v posílení svalového korzetu zad i pánevního dna s následnou mobilizací a úpravou nežádoucích spasmů.

 

Autor: Bc. Olga Stránská, Fyzioterra s.r.o.

Metoda McKenzie

Metoda McKenzie je dílem Robina McKenzieho, který ji vytvořil především pro pacienty, kteří trpí vertebrogenními obtížemi (potížemi s páteří). Tato metoda vychází z poznatku, že většina vertebrogenních potíží je zapříčiněna mechanickou poruchou, tudíž se jí snaží léčit mechanicky.  Velkou výhodou této metody je to, že je velmi snadná na provádění, není třeba žádných pomůcek a především je podmíněna aktivací klienta. Po zaškolení klienta pro správné provádění cviků, je jen na něm, jak často bude cvičit a tím si svůj stav zlepšovat či nikoliv.

Podle subjektivních potíží klienta je vybrán nejvhodnější postup léčby – cvičení. V případě, že se potíže projeví jen někdy a vyšetření nic výrazného neprokáže, půjde nejspíše o špatné držení těla a cvičení se tedy bude zaměřovat na korekci špatných návyků a edukaci klienta pro správní držení těla.

Pokud dochází ke zhoršení obtíží při předklonu či záklonu, volí se metoda cvičení do směru omezení. Klient tedy provádí opakované předklony, či záklony. Pohyby jsou velmi pomalé s důrazem na správné provedení. Je třeba mít na paměti, že potiíže ustupují postupně a je třeba ve cvičení vytrvat. Rozsah pohyblivosti se bude pomalu zvětšovat a klient se bude cítit jistěji. Toto cvičení lze označit i jako metodu preventivní.

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem

Dermo-neuromuskulární terapie sestry Kenny

Hlavní indikací v současné době je terapie periferních paréz a některé terapeutické elementy i terapie funkčních poruch motoriky. Metoda Elizabeth Kenny obsahuje terapeutické prvky jako aplikace klidu, dlah, vlhkých horkých zábalů, manuální protahování měkkých tkání, polohování, stimulace s následným pasivním natažením svalů, chvějivé pohyby a konečné pasivní natažení svalů.

 

Autor: Bc. Olga Stránská, Fyzioterra s.r.o.

Cvičení s využitím míčů

Využití velkých míčů je ideální zejména u pacientů dětského věku. Ale tuto pomůcku lze při pravidelné fyzioterapii využít k ovlivnění hybných poruch, především funkčního charakteru, a to u pacientů všech věkových kategorií.

Mezi indikace patří posilování či svalový trénink, ovlivnění zkrácených svalových skupin, zlepšení či udržování pohyblivosti kloubní, mobilizace kloubní, včetně páteře. Dále také zlepšuje koordinaci a funkční stabilizaci páteře, rozvíjí  i  rovině smyslové.

 

Autor: Bc. Olga Stránská, Fyzioterra s.r.o.

Kinesiotaping

 

Kinesiotape je pružná páska, která se využívá pro ovlivnění napětí měkkých tkání. Za vývojem kinesotapu stojí japonský chiropraktik Kenzo Kase D.C., který tuto metodu uvedl v Japonsku již v 70. letech minulého století. V Evropě je tato metoda známá až posledních 10 let. Kinesiotape tvoří tenká bavlněná látka, protkaná elastickými vlákny, je tedy velmi pružná, ale přesto pevná. Z jední strany je potažena vrstvou lékařské pryskyřice, která zajišťuje její přilnutí ke kůži. Páska je hypoalergenní, bez jakékoliv léčivé látky, neobsahuje latex a umožňuje volný pohyb všech zatapovaných segmentů.

 

Účinek kinesiotapu

Principem kiesiotapu je ovlivnění receptorů v kůži, které reagují na napětí v hlubších vstvách. Pokud dojde např. k přetížení svalu, adekvátně na to reagují všechny okolní struktury zvýšením svého napětí. Ve svalu dojde k hromadění laktátu, iontové nerovnováze, hromadění vody ve svalu, “nabobtnání” svalových vláken a tím se sníží prostor mezi kůží a svalem, který je potřebný pro výměnu krve a lymfy, doplnení živin a odplavení všech škodlivin. Pokud tento proces trvá déle, dojde ke svalové únavě a bolesti.

Kinesiotape aplikujeme na kůži vždy pod určitým napětím pásky, resp. oba konce jsou jen volně přilepené a prostor mezi nimi, natáhneme. Tento postup má ve výsledku ten efekt, že se kinesiotape na kůži zvrásní a vrstva kůže se odlehčí od spodní vrstvy. Vytvoří se tedy dostatečný prostor pro látkovou výměnu a potřebnou regeneraci svalu a okolních tkání. Sníží se i tlak na receptory a tím se utlumí bolest. Krev a mízní tekutina mají tedy prostor pro přísun živin a odplavení katabolitů a zmírní se tak i možný otok.

 

Principy aplikace kinesiotapu:

 1. Inhibice svalu – uvolnění

Pokud chceme ovlivnit přetížený sval, chceme ho uvolnit a urychlit jeho regeneraci, musíme podle toho zvolit i správné napětí a směr tahu kinesiotapu. Pro utlumení svalové činnosti začneme s aplikací tapu u úponu svalu a pokračujeme k jeho začátku. Napětí pásky nesmí překročit 5-25%. Začátek a konec tapu se lepí vždy bez napětí.

2. Facilitace svalu – zvýšení aktivity

Pro zvýšení svalové činnosti a zrychlení svalové práce je třeba začít tapovací pásku lepit na začátku svalu a tah směrovat k jeho úponu. K získání správné svalové odezvy, by napnutí pásky mělo být v rozmezí 15-35%. Začátek i konec tapu vždy jen volně přiložíme, bez napnutí pásky.

V obou případech je nutné lepit pásku v maximálním možném protažení svalu, který chceme kinesiotapem ovlivnit.

3. Mechanická korekce segmentu – opora vazů a kloubů

Další možností využití kinesiotapu je podpora určitého segmentu tak, aby nedocházelo k většímu zatížení. Tento princip zajistí potřebnou centraci kloubu v jamce, posturální korekci, zlepšení kloubní mechniky, přičemž opět umožní normální rozsah pohyblivosti, narozdíl od pevných tapů.

Pro použití tapu jako mechanické korekce je třeba dbát stejných pravidel, jako při ostatních postupech, jen míru napětí je třeba zvýšit na 50-75%. Segment zaujímá polohu v maximálním protažení.

4. Lymfatická korekce – proti otoku

Tapy se dají s úspěchem použít i pro urychlení vstřebání otoku či hematomu. Hlavní zásadou je dodržet směr toku lymfy, tzn. nalepit začátek v oblasti nejbližší mízní uzliny a zbytek tapu lepit směrem dolů. Tape se pod napětím 0-20% (pro otoky) a 0-10% (pro vstřebání hematomu) lepí tak, aby pokryl co možná největší plochu. Proto je vhodné tape rozstříhnout na tenčí proužky (ale začátek neporušit) a lepit ho do tvaru vln. V oblasti, kterou ovnivňujeme by svaly měly být opět v protažení a vlivem napětí tapu bue lymfa odtékat směrem k mízní uzlině.

 

_DSC0154   _DSC0162   _DSC0165

 

K čemu je Kinesiotape vhodné použít?

 • distorze, kontuze kloubů
 • nestabilita kloubu
 • úžinové syndromy – např. Syndrom karpálního tunelu
 • Impingement syndrom
 • skoliózy
 • entezopatie – úponové bolesti
 • perferní i centrální parézy
 • deformity nohou a prstů
 • Whiplash syndrom
 • neuralgie
 • urychlení hojení, regenerace a rekonvalescence
 • limituje další možné poškození
 • poskytuje pocit jistoty
 • prevence poranění

Kdy nelze použít kinesiotape?

 • otevřené, hnisavé rány
 • mateřská znaménka, bradavice, melanomy kůže
 • ekzémy
 • akutní trombózy
 • horečnaté stavy
 • alergie na složky tapu
 • Elefantiáza
 • kardiopulmonální dekompenzace

 

Kinesiotapy by se vždy měly aplikovat na čistou, suchou a vydesinfikovanou kůž. Obecně tapy hůře drží na příliš ochlupené kůži a pro se doporučuje se před aplikací oholit. Tape se přilepí jednoduše na chlupy a ne kůži a efekt terapie je ztracen. Kinesiotape vydrží na kůži několik dní, maximálně po 5-ti dnech však lepidlo začíná ztrácet své vlastnosti a je lepší pásku odlepit.


Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané absolvováním certifikovaného kurzu Kinesiotaping, Praha

Manuální lymfodrenáž

 

Manuální lymfodrenáž je speciální jemná ručně prováděná technika ovlivňující lymfatický systém. Má hluboce sedativní, analgetický a spasmolytické efekt na krevní a lymfatický oběh. Zároveň je její efekt silně detoxikační, regenerační, relaxační, ale i kosmetický.

80% lymfatického systému se nachází v kůži a podkoží a ostatních 20% hluboký lymfatický systém a lymfatické orgány (brzlík, štítná žláza, ledviny, játra). Lymfatický (mízní) systém se skládá hlavně z lymfatických cév a lymfatických uzlin. Hlavní lymfatické uzliny se nacházejí v podpaží a tříslech. Celá lymfaická síť vzniká na periferii a postupuje dále blíže k uzlinám.

Lymfa je bezbarvá tekutina, která je tvořena z tkáňového moku. Do obsahu lymfy se dále vstřebávají nejrůznější toxiny,ale i bílkoviny, tuky, hormony, vitamíny, cholesterl, vápník, železo, měď, … Všechny tyto látky jsou filtrovány z krve do lymfy a ta je dále transportuje do ledvin a jater, kde se lymfa vyčistí a my tyto metabolity poté vyloučíme z těla ven.

Pokud je lymfatický systém oslaben dochází k únavě, oslabení obranyschopnosti celého organismu a imunity, ke zduření uzlin a celkově špatnému fyzickému i psychickému stavu. Oslabení lymfatického systému vede k výskytu celulity, metliček, křečových žil, tvorbě otoků a zadržování vody v těle. Pokročilými stádii městnání lymfy je lymfedém a lipedém.

Lymfatický systém je přetížen při nadměrném stresu, nedostatku pohybu, nevhodným stravováním i nedostatečným pitným režimem, nošením těsného prádla, ale i po úrazu nebo prodělané nemoci či operaci.

Celková manuální lymfodrenáž je velmi časově náročná. Celkoví doba pro očetření celého těla trvá cca 3hod. Aby bylo provedení opravdu poctivé a správnš provedené, je vždy třeba před každým ošetřením provést několik dechových cvičení pro aktivaci hlubokého lymfatického systému a následně bazální ošetření krku. Pokud k tomuto základnímu ošetření nedojde, může se to projevit městnáním lymfy právě v oblasti krku, což vede k velmi nepříjmeným komplikacím. Bazální ošetření krku a dechová cvičení musí předcházet i přístrojové lymfodrenáži!

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané absolvováním certifikovaného kurzu Manuální lymfodrenáže těla, Praha

Léčebné využití lymfodrenáže:
 • stavy po operacích, úrazech
 • otoky – žilní i lymfatické
 • prevence a úprava žilní insuficience
 • akné
 • spastické a chabé parézy
 • obezita
 • lipedém
 • lymfedém
 • porucha čití
 • migrény a bolesti hlavy
 • Morbus Bechtěrev
 • sportovní medicína
 • regenerace a zvýšení imunity organismu a zlepšení metabolismu

 

Kosmeticko-regenerační využití lymfodrenáže:
 • otoky obličeje, výčky pod očima
 • obezita
 • otoky dolních končetin – nadměrná zátěž
 • zpomalení stárutí pokožky
 • stavy po liposukci a jiných metodách estetické chirurgie
 • základní péče u všech zeštíhlovacích léčebných metod – neinvazivní i invazivní, detoxikační a redukční diety
 • prevence u pozitivní rodinné anamnézy

 

Kdy není lymfodrenáž vhodná?
 • veškeré zhoubné nádorové onemocnění
 • akutní bakteriální či virové onemocnění, horečka
 • otevřené rány
 • akutní cévní onemocnění
 • Glaukom
 • patologické těhotenství, těhotenství do 3. měsíce,  šestinedělí
 • hyperfunkce štítné žlázy
 • onemocnění jater, ledvin
 • neléčená hypertenze
 • otoky z onemocnění srdce, jater  ledvin
 • Astham bronchiale, cardiale

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané absolvováním certifikovaného kurzu Manuální lymfodrenáže těla, Praha

PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Metoda PNF je dílem Dr. Hermana Kabata, proto se můžete setkat i s názvem Metoda dle Kabata. Tato metoda využívá neuromuskulární procesy, při kterých lze ovlivnit motorické neurony předních rohů míšních za pomoci šlachových, svalových  a kloubních receptorů neboli proprioceptorů.  Zjednodušeně jde o to, pomocí správně zvolených poloh, aktivních i pasivních pohybů proti gravitaci či odporu, stimulovat motorické neurony a tím zlepšit a zkvalitnit provedení pohybu a zrychlit celkovou odpověď pohybového aparátu na pohyb, změnu polohy či statické zatížení.

Základní myšlenkou této metody je, že mozek vidí tělo jako pohyb a ne jako jednotlivé svaly. Proto se v této metodě využívá určitých pohybů, které jdou v diagonále a zapojí se do nich všechny svaly daného segmentu najednou. Svaly se naučí lépe spolupracovat a pohyb se zkvalitní. Pohyby jsou prováděny pomalu a důrazem na preciznost. Do pohybu jsou zavzaty všechny směry pohybu flexe, extenze, abdukci, addukci i rotace.

Při nácviku pohybů je potřeba spolupráce pacienta, jelikož jde o přesně vedené pohyby, nicméně se tato metoda může využít i pro dlouhodobě ležící klienty, ať už k samotnému protažení svalů, tak i k získání většího rozsahu pohybu v kloubech.

Metoda PNF má tu obrovskou výhodu, jelikož se dá použít jak pro svalovou relaxaci, tak i pro posílení svalů. a v tomto práve tkví její krása, protože neposilujete pouze jeden určitý sval, což je v běžném životě velmi neuzitěčné, ale naopak se zapojí celé svalové skupiny a svalové řetězce, čímž se výrazně zkvalitní funkce ať už svalů trupu nebo končetin.

Ke cvičení PNF doma se dají využít tzv. Therabandy – gumové pásky, které zajistí potřebný odpor.

Metoda PNF se často používá pro terapii:

 • pletenců ramenních, jejich poranění či funkční poruchu
 • bolestivosti kyčlí
 • poranění a funkčních porcuh kolen, kotníků a nohy

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem, HOLUBÁŘOVÁ, J., PAVLŮ, D.; Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007.

Cvičení na BOSU®

Bosu® Balance Trainer je poměrně nová cvičební pomůcka, která si rychle našla své místo nejen v praxích fyzioterapeutů, ale dostává se jí obliby i v prostorách posiloven, ve fitness centrech, ale vyžívá se i při tréninku ve světových sportovních klubech. Jde o tzv. “půlbalón”, který má zespodu platformu. Tento jedinečný tvar dolovuje mnohonásobně větší vužití, než je tomu u ostatních cvičebních pomůcek.

Vzhledem k vyboulenému tvaru BOSU® míče, je tato pomůcka ideální pro nácvik i zdokonalování stability těla. Cvičení na BOSU® by mělo probíhat na boso, jelikož jemné receptory v plosce nohou (proprioreceptory) snímají tvar, náklon, strukturu povrchu, pro kterém chodíme a všechny tyto informace posílají dále nervovými drahami do mozku, který musí na tyto odchylku reagovat nastavneím adekvátního svalového, vazivového napětí tak, aby při změně povrchu či pohybu, nedošlo k pádu. Tato funkce stability závisí i na schopnosti aktivovat tzv. hluboký stabilizační systém páteře, na správném fungování sluchového i zrakového aparátu a na celkovém stavu pohybového aparátu každého z nás. Schopnost udržet stabilitu se ztrácí např. při úrazu, po operacích, při onemocnění zrakového či sluchového orgánu, při  určiých neurologických onemocněních. Sníženou schopnost stabilizace těla může zapříčinit i bolest dolních končetin v jakékoliv úrovni, cukrovka a s ní spojená neuropatie, nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, ale i přibívající věk.

BOSU® míč představuje ideální labilní plochu pro nácvik stabilizace těla. Už jen samotný stoj na míči donutí tělo vyrovnat se s nestabilní podložkou a svaly, vazy, klouby a ostatní struktury musí reagovat. Aby nedocházelo k přetěžování, je základním cvikem na BOSU® míči “aktivní stoj”. Tento stoj představuje polohu ideální pro zatížení velkých kloubů, získání stability a aktivaci hlubokého stabilizačného systému. Jedná se o stoj na boso, s mírně pokrčenými koleny, kyčlemi, napřímenou páteří,  hlava směřuje spíše za temenem a brada je lehce přitažená k páteři (jakoby Vás někdo vytáhl nahoru za provázek). Ramena se snažíme roztáhnout do šířky, ruce volně.  Tento cvik je základem pro všechna ostatní cvičení na BOSU® ve stoji.

BOSU® Balance trainer se dá využít i jako pomůcka pro nácvik došlapu, přenesení váhy a správného stereotypu chůze. tomuto druhu cvičení se říká sensomotorická stimulace. Tato cvičení se využívají především po úrazech, distorzích kotníků a kolen, či po operacích velkých kloubů či nohy. Pokud došlo k úrazu či operaci na horní končetině, BOSU® míč se dá jenoduše obrátit a vzniká tak další plocha pro nácvik zatížení paže, ruky nebo celého trupu a ochablé svaly tak rychleji vrátit do původní síly a správní funkce. S BOSU® míčem se velmi efektivně cviči i při funkčních poruchách, přetížení či chronických bolestech zad, jelikož právě v zatížení se tělo chová často neefektivně a při pohledu na chování těla při zátěži se snadněji odhalí příčina. Míč poslouží zároveň i jako pomůcka pro nácvik správného zatěžování a velmi rychle a efektivně zbaví tělo potíží.

S využitín BOSU® Balance traineru se dá efektivně posilovat celé tělo, záleží jen na poloze, kterou zvolíte. Nicméně pro správné provádění cviků je zásadní dodržovat pokyny fyzioterapeuta a dbát na správnou polohu a postavení všech segmentů. BOSU® se dá využít také jako pomůcka pro aerobní trénink.

Kdy je vhodné použít BOSU®?

 • poúrazové, pooperační stavy
 • distorze kotníku, kolen
 • “vyskakující” kolena/ lokty
 • nestabilita kloubů
 • hypermobilita
 • poruchy stability
 • nejistota při chůzi, stoji
 • oslabení hlubokých stabilizačních svalů
 • bolesti zad
 • plochonoží

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané absolvováním certifikovaného kurzu BOSU®Core, Praha

Vojtova reflexní lokomoce

Vojtova metoda představuje neurofyziologicky a vývojově orientovaný systém s cílem znovuobnovení vrácených fyziologických vzorů, které byly blokovány postižením mozku v časném dětství nebo byly v důsledku traumatu ztraceny. Vojtova metoda využívá a pracuje s reflexními vzory, typickými pro časný dětský věk. Pomocí nichž se snaží aktivovat motorické funkce. Ve výchozích pozicích se aplikují na přesně definované tělesné rány (na trupu a končetinách) manuální stimuly. Tím má dojít k vyvolání změny držení nebo pohyb, což je odvozeno od dvou základních vzorů, nazývaných reflexní otáčení a reflexní plazení. Vojta vychází z představy, že základní hybné vzory jsou programovány geneticky v centrálním nervovém systému každého jedince.

Mezi indikace patří poruchy motorického vývoje u pacientů dětského věku, léčba skolióz, vadné držení těla, dysplazie kyčelního kloubu, pacienti po transversální míšní lézi nebo u roztroušené sklerózy mozkomíšní.

Pracujeme s dětmi od 4-5 let.

Koncept Brunkow

Terapeutický koncept Roswithy Brunkowové je založený na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců, která umožňuje zlepšování funkce oslabeného svalstva, stabilizační trénink správných pohybů bez nežádoucích složek.

V současné době se metoda využívá nejen u poúrazových stavů, ale i u funkčních poruch pohybového aparátu, u postižení centrálního nervového systému, u skolióz, při dysfunkcích dna pánevního a také jako prevence vadného držení těla. Cvičení jsou aktivní, začíná se z nejnižších poloh. Výběr výchozích pozic respektuje stupně motorického vývoje kojence. Léčení pacientů se uskutečňuje z hlediska zpracování motorické nezralosti deficitu. Jako podpůrných prostředků k dosažení co nejlepší výchozí polohy rukou a nohou pro vzpěrná cvičení a ke zlepšení aktivace svalů se využívá pomocných manuálních technik. Jejich účinek se zakládá na stimulaci povrchového a hlubokého čití.

 

Autor: Bc. Olga Stránská, Fyzioterra s.r.o.

Sensomotorická stimulace

Metodu sensomotorické stimulace začal používat prof. Janda ve spolupráci s M. Vávrovou. Tato metoda má za úkol propojit a zlepšit spolupráci tzv. aferentních a eferentních drah. Tyto dráhy pracují jedny jako informační zdroj pro mozek a druhé vedou informace z mozku ke postižené částo těla a mají za úkol optimalizovat svalovou koordinaci při poruše. Pokud dojde k porušení jakékoliv části těla, dojde i k utlumení svalové činnosti a tím i k útlumu svalové koordinace. Tato metoda se nejčastěji používá při poranění kotníku, kolena, ale i horních končetin.

Metoda využívá především soubor několika balančních cviků, které se navíc provádějí v několika posturálních polohách, čímž se zlepšuje svalová koordinace a stabilizační funkce svalů obecně. Jedny z nejdůležitějších a nejčastěji využívaných cviků, jsou cviky ve stoji, kdy dochází k výrazné stimulaci chodidla, které je nejdůležitější pro správnou koordinaci svalů při chůzi. Při cvičení dochází ke stimulaci exteroceptivních a proprioceptivních receptorů ze svalů a kloubů. Tím dochází ke zvyšování aferentace a tím k lepší motorické odpovědi a větší jistotě při cvičení, ale především zlepšení koordinace a jistotě při běžných denních činnostech či následném sportu.

Klientům s větším poraněním např. kotníku, je doporučeno začít cvičit pomalu a postupně přidávat zátěž i obtížnost cvičení. Prvním krokem je vždy stimulace chodidla na stimulační podložce, kartáčkem, či jinou metodou. Je třeba svaly, šlachy a ostatní tkáně prokrvit a nastimulovat proprioceptivní receptory. Pokud klient zvládá cvičení  jednoduše, můžeme cvičení stížit zapojením horních končetin (házení míčem, driblování,…), či zavřením očí.

Cvičení se používá nejen pro aktivaci klienta po úrazu, ale i pro zlepšení současné kondice, aktivaci hlubokých stabilizačních svalů, zlepšení koordinace přo poruchách rovnováhy, ale i pro starší osoby, jako nácvik svalové aktivace při hrozícím pádu.

Pro cvičení využíváme nejrůznějších pomůcek:

 • Bosu
 • Airex balanční podložka
 • Posturomed
 • Propriomed
 • balanční “čočky”
 • Válcová, kulová úseč
 • Balanční sandály

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem

 

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře

Dynamická neuromuskulární stabilizace (dále jen DNS) je metoda, kterou do praxe zavedl Prof. PaeDr. Pavel Kolář Ph.D. Jedná se o ucelený celek, který v sobě snoubí hned několik principů a metod. Celá metoda DNS vychází z vývojové kineziologie. Jak v těle dítěte dozrává centrální mozková soustava (CNS) se odráží na jeho schopnosti vnímat okolí a v okolním prostoru se o pohybovat. Pokud dojde k nejaké odchylce od přirozeného vývoje mozku, vždy se to dříve nebo později projeví na pohybovém projevu buď dítěte nebo již dospělého.

Prakticky každý měsíc vývoje mozku se projevuje na schopnosti dítěte se určitým způsobem projevit motoricky. Kdy se otočí samo na záda, kdy vzepře na rukou, kdy si sedne, stoupne a kdy je již schopno samostatně se pohybovat v prostoru. Pro správnou chůzi je zásadní schopnost stabilizace trupu – tzv. posturální funkce a funkce opěrná a fázická.

Stabilizaci trupu zajišťují svaly:

 • bránice
 • svaly pánevního dna
 • krátké svaly v hluboké vrstvě podél páteře
 • příčný sval břišní

Při správném fungování HSSP dochází při nádechu k propadu bránice a naproti tomu k napětí svalů pánevního dna, což má za následek vytvoření tzv. hydraulického (nitrobřišního) tlaku. Svaly v hloubce u páteře zajistí správné napětí a napřímení páteře a přímí břišní sval svou aktivitou vyplní prostor v oblasti třísel. Trup je v této chvíli rovnoměrně vyplněn tlakem, což má za následek, že na všechny vnitřní orgány, obratle, meziobratlové ploténky, je kladen stejný tlak a nemůže tak dojít přetížení jakýchkoliv struktur.

DNS je vhodná metoda pro řešení funkčních obtíží pohybového aparátu. Pokud nějaký sval hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) neplní svou funkci, vždy se to projeví na dýchání, postuře a chování svalů při zátěži. Dochází -li k přetěžování svalů, které jsou primárně pro daný pohyb nepotřebné, postupem času dojde k jejich přetížení a tím i ke změně funkce celého segmentu. Napětí svalů se přenáší z jednoho na druhý a ve výsledku může dojít až k bolesti, natržení, či jinému poškození.

Metoda DNS přináší komplexní pohled na problematiku funkčních poruch a je velice účinná. Podstata cvičení dle DNS zahrnuje několik poloh z vývojové kineziologie, jejichž opakováním dojde na subkortikální úrovni řízení k přestavbě a aktivace svalů a správné nastavení napětí bude automatické. V podstatě se dá říci, že se snažíme vycvičit mozek a ne jen svaly. Každý dospělý člověk již jednou vývojem centrální nervové soustavy prošel, ale během života se ať ž při práci či sportu naučil jiný stereotyp provádění určitých pohybů a jejich opakováním se vše děje automaticky. Tedy pokud proběhl vývoj CNS v pořádku, cvičením DNS se jen snažíme, aby se mozek “rozpomenul”. Nicméně pro efektivní vásledky je nutná spolupráce klienta a jeho motivace.

Nejsnadnější nácvik této stabilizace se provádí vleže na zádech. Hlava je položena a my máme tendenci se za ní vytahovat, ale zároveň je třeba hlídat, aby došlo k napřímení krční páteře a brada by měla směřovat lehce do krku. Ruce jsou volně, nohy podložené.  Nácvik provádíme za pomoci dechu, kdy nejprve se snažíme svaly zaktivovat při nádechu, ale postupně se získanou jistotou udržujeme hydraulický tlak i během výdechu. Jednoduše řečeno máme aktivní HSSP a volně při tom dýcháme. Postupně se dá tato poloha modifikovat a podmínky stěžovat.

DNS se skládá z hned několika poloh, které aktivují správné svaly (resp. mozek) a není nutné začínat polohou na zádech, nicméně je třeba zmínit snad jedinou nevýhodu této metody, která spočívá v určité schopnosti klienta spolupracovat. Proto není možné cvičit DNS s malými dětmi.

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané absolvováním certifikovaného kurzu DNS, Banská Bystrica

 Brüggerův koncept

Koncept zahrnuje diagnostiku i terapii. Základní myšlenkou konceptu je vzpřímené držení těla a jeho korekce. V centru terapeutického snažení je dosažení vzpřímeného držení těla, které je charakterizováno thorakolumbální lordózou, dosahující od kosti křížové po pátý hrudní obratel. Obrazně je naznačeno jako schéma tří ozubených kol, které jsou mezi sebou ovlivňovány svou polohou a pohybem.

Terapie zahrnuje také pozitivní terapeutické postupy jako je tzv. horká role i v kombinaci s hlubokou příčinou masáží. Aktivní terapeutické postupy představují cvičení s Thera-Bandem – pružnou gumou a nácvik běžných denních činností ( ADL . Activities of daily living), při kterých jde o nácvik běžných činností ve vztahu k vzpřímenému držení těla.

 

Autor: Bc. Olga Stránská, Fyzioterra s.r.o., Praha

Kvadrupedální lokomoce - Klappova lezení v prevenci a terapii

Původně tuto metodu vypracoval doktor Rudolf Klapp, jejíž podstatou bylo lezení po čtyřech končetinách. Cílem byla korekce vadných křivek, zlepšování svalové síly, koordinace a vytrvalosti. Tuto metodu fyzioterapeutka Jarmila Čápová modifikovala a rozpracovala o poznatky posturální ontogeneze. Zdůrazňuje se vliv centrace klíčových kloubů a fungující flekční synergie osového orgánu během kvadrupedální lokomoce (lezení).

Vychází z předpokladu, že pouze při uplatnění těchto prvků během lezení může dojít k žádoucímu dopadu této formy lokomoce na stabilizaci a fyziologickou funkci páteře.

Indikace: Pro bolesti a funkční poruchy pohybového aparátu, bolestivá ramena, vadné držení těla, skoliózy a další.

 

Autor: Bc. Olga Stránská, Fyzioterra s.r.o.

Rázová vlna – moderní a efektivní léčba ve Fyzioterra, Praha 9

 

Co je to rázová vlna? Rázové vlny jsou vysokoenergetické zvukové vlny, které přirozeně vznikají např. při bouřce či letu letadla. Při překonání zvukové bariéry dojde k “výbuchu”, který v sobě skrývá velkou energii. V lékařském světě se terapie rázovými vlnami používá již od roku 1980. Nejprve se rázové vlny požívaly k rozbíjení ledvinových kamenů, ale díky dlouhým letům výzkumu a moderní technologii, můžeme dnes s úspěchem používat rázovou vlnu k léčbě bolestivých oblastí těla. Mezi hlavní účinky rázové vlny patří biostimulace, urychleni procesu hojení, zrychlení metabolismu, zlepšení krevního oběhu a stimulace tvorby nových cév. Poškozená tkáň tak mnohem rychleji regeneruje a její kompletní zhojení je zkráceno na minimum.

Rázová vlna je generována v hlavici přístroje a proniká dále do kůže. Správný průnik rázových vln do těla zajistí aplikace kontaktního ultrazvukového gelu, který průnik vlny usnadní. Po překonání bariéry, odporu kůže a podkoží se rázová vlna dostává dále do těla. Hloubka průniku rázové vlny je limitována použitím vhodné koncovky, pro správné zacílení jejího účinku je vždy nutné volit správnou koncovku. Hloubka průniku je v rozmezí od 1-12 cm.

Z výzkumů i dlouholetých zkušeností vyplývá, že patologické změny úponů šlach, vazů, kloubních pouzder, svalů atd. jsou po použití této metody odstraněny. Po 1.-2. aplikaci dochází u 80 % klientů k útlumu bolesti až jejímu úplnému vymizení.

Typy rázových vln

V běžné praxi se využívají dva typy rázových vln – radiální rázová vlna a fokusovaná rázová vlna. Maximální efekt terapie přináší kombinace obou druhů vln. Přetížení či jiné onemocnění je třeba léčit ovlivněním všech struktur, které mají s místem bolesti funkční vztah. Proto při terapii kombinujeme fokusované rázové vlny, radiální rázové vlny a terapii pomocí hloubkové masáže patentovaného V-actoru. V-actor je hloubková vibrační masáž, kterou používáme před nebo po aplikaci rázových vln. Zklidňuje a uvolňuje svalové napětí. Zlepšení a prodloužení účinku léčby přináší doplnění kinesiotapingem, který je v rámci komplexní terapie zdarma.

Radiální rázová vlna

Radiální rázová vlna vzniká na mechanickém principu. V hlavici přístroje se pohybuje projektil, který naráží do koncovky pneumatickou silou. Vzniklá energie se přenáší dále do těla, konkrétně do vrchních částí vazivové a myoskeletální tkáně. Energetický paprsek má rozbíhavou tendenci, nejlépe se tedy uplatní na povrchových tkáních. Hloubka průniku (max 6 cm) a intenzita vlny závisí na použitém aplikátoru.

Fokusovaná rázová vlna

Fokusovaná rázová vlna je vysokoenergetická zvuková vlna vytvořená na elektromagnetickém principu. Místo bolesti je zacíleno cylindrickou cívkou s parabolickým reflektorem. Energetický paprsek fokusované rázové vlny je zaostřen do jednoho bodu. Při průniku tkáněmi se nerozbíhá, jeho účinek je proto maximální a přesně cílený. Vlna proniká až do 12 cm, ovlivňuje tedy i struktury uložené ve větší hloubce. Terapie je vždy doplněná kinesiotapingem, který je v rámci terapie zdarma

Techniky měkkých tkání

Měkkými tkáněmi v těla označujeme kůži, podkoží, svaly a fascie, což jsou vazivovité blány, které pokrývají svaly. Všechny tyto vrstvy jsou součástí pohybového aparátu a přímo se na pohybu podílejí. Každá z vrstev by měla být snadno posunlivá a protažitelná oproti té spodní, aby pohyb a jeho maximální možný rozsah byl zachován. Mezi těmito vrstvami proudí krev a lymfa, ty zásobují tkáně živinami a zároveň odvádějí přebytečnou tekutinu a metabolity tvořené prací těchto vrstev ven. Zdravá tkáň je posunlivá a snadno protažitelná všemi směry.

Pokud dojde k přetížení svalu, okamčitě na to reagují i okolní měkká tkáně. Svalová tkáň nabyde na svém objemu a tím se zmenší prostor mezi ostatními vrstvami. Postupně se všechny vrstvy k sobě “přilepí” a tím dochází k omezení pohyblivosti a k bolesti. V návaznosti na to se ve svalových snopcích mohou vyskytnout tzv. Trigger point, což jsou shluky svalovch vláken, která jsou velmi citlivá na tlak. Trigger pointy při dotyku vyvolají bolest a často tvoří celý řetězec, který může propojit tělo doslova od hlavy až k patě. Tvorba trigger pointů je závislá na vzájemném vztahu svalu a fascií. Je známo, že trigger pointy se nejčastěji vyskytují v relativně přesně určených částech svalu a jsou proto snadno diagnostikovatelné. Stejně tak studie ukazují, že existje vztah mezi poruchami vnitřních orgánů a tvrbou trigger pointů. Tyto dvě poruchy se navzájem ovlivňují. Proto je v moderní fyzioterapii nutné dbát na komplexní pohled na klienta a ne léčit jen subjektivně bolestivou oblast. Jak říkal Prof. Lewitt: “Kdo léčí v místě bolesti, je ztracen”.

Ovlivněním měkkých tkání těla dojde k uvolnění napětí mezi jednotlivými vrstvami a zlepší se jejich elastické vlastnosti. Tyto techniky se provádějí ručně a je jich hned několik. Např.:

Postizometrická relaxace

Postizometrická relaxace je název pro metodu využívanou pro uvolnění přetíženého svalu nebo svalu, který je zatížený trigerpointem. Principem této metody je krátká aktivace svalu – jeho zkrácení – proti mírnému odporu terapeuta a následná relaxace, jeho uvolnění. Tento princip vychází z tzv. reciproční inhibice. Doba aktivace svalu je přibližně 5-10s a doba uvolnění je alespoň dvojnásobná. Ke správnému účinku dopomáhá i dech, kdy nádech pomáhá aktivaci a výdech svalovému uvolnění. Na tuto metodu není potřeba velké síly, naopak.

Péče o jizvu

Do oblasti technik měkkých tkání patří i péče  jizvu. Při každé operaci dojde k narušení všech vrstev: kůže, podkoží, fascií i svalu a vznikne jizva. Málo který chirurg, vyjma plastických chirurgů, sešije každou vrstvu zvlášť. Sešitím všech vrstev k sobě často dochází k přilepení až ztvrdnutí jednotlivých vrstev a jizva se poté i špatně hojí. Tzv. Aktivní jizva může mít za následek zřetězení potíží do vzdálených oblastí, vnitřních orgánů a může způsobovat zdánlivě nesouvisející bolest či omezení rozsahu pohyblivosti, pokud jde jizva přes kloub. Není to otázka pouze nových jizev, i několik let stará jizva, může způsobovat nepříjemné komplikace.

Technikami měkkých tkání lze ovlivnit posunlivost i protažitelnost jednotlivých vrstev a tím urychlit látkovou výměnu, dostatečný průtok krve a lymfy a usnadnit hojení jizvy.

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem, LEWITT, K.; Manipulační líčba v myoskeletární medicíně. 5., přepracované vydání. Praha” Sdělovací technika spol. s r.o., 2003

Míčkování

Autorkou metody míčkování je česká fyzioterapeutka Zdena Jebavá. Tato metoda má široké použití od uvolnění měkkých tkání jako kůže, podkoží i fascie svalů, její učinek je ověřen i při použití především u dětí, kterí trpí dýchacími obtížemi( astma, chronické rýmy, cystické fibrózy,…).

Míčkováním lze šetrně uvolnit jak kůži, tak i svaly pod ní, čím může dojít k uvolnění celého “namíčkovaného” pohybového aparátu. Míčkování využívá i aktivace akupunkturních a akupresurních bodů na těle. Metoda míčkováním je velmi příjemná, dá se použít prakticky na kteroukoliv část těla a po krátké instruktáži terapeutem, ji můžete používat i sami doma.

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Fyzioterra s.r.o., Praha

Zdroj: Vědomosti získané praxí a studiem

Biodynamické masáže

Uvolňují energetické a psychické bloky v těle. Působí proti stresu a uvolňují. Jsou vhodné pro klienty, kteří se rádi aktivně podílejí na svém zdraví. Jsou to jemné masáže, jež pomáhají navodit tělesnou a duševní vyrovnanost.

Mohou uvolňovat emoce a měnit rytmus dechu, jak tělo ve své moudrosti potřebuje. Postupně dochází k obnovení toku životní energie, uvolňování celého těla a emocí, a k rozvolňování chronického svalového napětí. Odstraňují se bolesti hlavy a harmonizuje zažívací ústrojí. Klient může někdy prožívat regresi (návrat k pocitům, které zná z dětství) cítit se bezpečně.

Po masáži je vhodná kratší relaxace (minimálně 15minut), tzv. zažívání - meditativní výměnu energií. Zažívání je důležitou součástí masáže, protože dochází k harmonizování organismu.

Biodynamické masáže vytvořila Gerda Boysen, norská psycholožka a fyzioterapeutka. Vychází z tradice jak klinické, tak i humanistické psychologie. Masáže byly původně vyvinuty z biodynamické fyzioterapie a navazují a dále rozvíjí psychoterapii založenou na Wilhelmem Reichem, rakousko-americkým psychiatrem a psychoanalytikem, studentem Sigmunda Freuda.

Zavedl termín svalový pancíř, označující chronické svalové napětí. Je to jedna z forem obrany proti psychickým zraněním z okolí. Zabraňuje psychickému i fyzickému organismu nechat se zraňovat a v jeho živelném (pudovém) projevu. Omezuje však i pozitivní emoce v životě např. radost, živost, pocity uspokojení a hravost. Omezuje schopnost prožitku, schopnost emocionálního výrazu a schopnost jednání. Chrání nás před tím negativním, ale mnohdy i pozitivním. Brání nám prožívat život naplno. Blokuje naši životní energii.

Druhy masáží:

Organomická masáž

Jedná se o masáž celého těla, prováděnou přes volný oděv. Je vhodná při dlouhodobé únavě a vyčerpanosti. Rozpouští blokády ve svalech a tkáních, uvolňuje energii uzavřenou v těle.

Po této masáži se budete cítit nabití a plní energie a vitality. Celková délka masáže zahrnující i 15 minutové zažití je 1,5 hodiny.

Biorelease masáž zad a šíje a stabilizace

Je určena k relaxaci, podpoře dýchání peristaltiky a k upevnění emoční stability. Provádí se olejem. Celková délka masáže zahrnující i 15 minutové zažití je 1,5 hodiny.

Biorelease masáž břicha

Pomáhá uvolnit a srovnat dýchací rytmus. Hodně pracuje s bránicí a pomáhá uvědomit si břicho. Dobrá pro odvod toxinů z těla. Celková délka masáže zahrnující i 15 minutové zažití je 1 hodina.

Sedativní masáž

Vede k hluboké relaxaci, ke spojení se svým původním já. Vhodná u klientů v napětí a s psychosomatickými problémy (ekzém, apod.). Celková délka masáže zahrnující i 15 minutové zažití je 1,15 hodiny.

Exit masáž

Harmonizuje a odvádí energii blokovanou v hlavě a končetinách. Klienti, kteří mají pocit mnoha myšlenek, potíže s usínáním, při syndromu neklidných rukou či nohou, při bolestech hlavy. Celková délka masáže včetně 15 minutové zažití je 1,15 hodiny.

Masáž hlavy a obličeje

Masáž odvádějící energii, vhodná při stresových bolestech hlavy, relaxační, harmonizující, zkrášlující. Celková délka masáže včetně 15 minutového zažití je 1 hodina.

Brazilská masáž prstů u nohou

Gerda Boysen objevila tuto masáž v Brazílii. Jedná se o harmonizační masáž pracující s meridiány, které aktivuje. Rozproudí energii v těle a povzbudí samo uzdravovací schopnosti organismu. Celková délka masáže včetně zažití je 1 hodina.

Biorelease masáž hrudníku

Cílem masáže je uvolnění dechu a hrudníku. Je to masáž s olejem. Celková délka masáže is 15 minutovým zažitím je 1 hodina.

Masáž klidným tlakem

Napomáhá lépe se vnímat v těle, zlepšuje vnímání vlastních vnitřních pochodů, zklidňující. Provádí se přes volný oděv. Celková délka masáže zahrnující 15 minutové zažití je  1,15 hodiny.

+ +