Techniky měkkých tkání

Měkkými tkáněmi v těla označujeme kůži, podkoží, svaly a fascie, což jsou vazivovité blány, které pokrývají svaly. Všechny tyto vrstvy jsou součástí pohybového aparátu a přímo se na pohybu podílejí. Každá z vrstev by měla být snadno posunlivá a protažitelná oproti té spodní, aby pohyb a jeho maximální možný rozsah byl zachován. Mezi těmito vrstvami proudí krev a lymfa, ty zásobují tkáně živinami a zároveň odvádějí přebytečnou tekutinu a metabolity tvořené prací těchto vrstev ven. Zdravá tkáň je posunlivá a snadno protažitelná všemi směry.